JAK SAMEMU OBLICZYĆ ILOŚĆ STRON OBLICZENIOWYCH TŁUMACZENIA

1 strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego = 1500 znaków ze spacjami
Należy otworzyć dokument – plik do tłumaczenia (w programie Word for Windows) następnie kliknąć na menu „Narzędzia” lub „Recenzja” następnie kliknąć „Statystyka wyrazów” i wybrać „Znaki ze spacjami”. Będzie tam podana liczba oznaczająca ilość znaków w tekście. Liczbę tę należy podzielić przez 1500 /przez 1125 w przypadku tłumaczeń przysięgłych/. Uzyskany wynik oznacza ilość stron obliczeniowych danego tekstu (otwartego pliku).
Dane obliczone dla tekstu przed tłumaczeniem mogą nieznacznie różnić się od ilości stron przekładu.
Poniższy przykładowy tekst to dokładnie jedna strona obliczeniowa, czyli 1500 znaków ze spacjami:

 

 

Art. 2.

 

Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
2) zna język polski;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
5) ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego”.
Znajomość języka polskiego potwierdza zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

 

 

Art. 7

 

Tłumacz przysięgły składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie według następującej roty:
„Mając świadomość znaczenia moich słów  i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam  uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”.
Po złożeniu ślubowania tłumacz przysięgły składa podpis pod jego rotą.